Audyt wewnętrzny w normie ISO 9001:2015 – kluczowy element zarządzania jakością

Międzynarodowa norma ISO 9001:2015 nakazuje wykonywanie obiektywnych i niezależnych audytów wewnętrznych w przedsiębiorstwach. Ich realizacja to kluczowy element w tworzeniu bezpiecznego i jakościowego działania na szczeblu kierownictwa i menedżerskim. 

Na czym polega audyt wewnętrzny ISO?

Norma ISO 9001 wyznacza jeden ze standardów systemów zarządzania w organizacji, a mianowicie System Zarządzania Jakością. Przedmiotem audytu może być cały system, a także określony proces, wyrób lub dokumentacja. Celem audytu wewnętrznego opartego na ISO 9001 jest obiektywna samoocena systemów zarządzania, obszarów lub procesów w przedsiębiorstwie.

Audyt wewnętrzny ISO 9001 to niezależny, systematyczny i dokumentowany audyt oraz przeprowadzenie oceny badanego systemu na podstawie kryteriów audytu. Powinien być realizowany cyklicznie przez niezależnych audytorów. Efektem musi być raport, w którym stwierdza się zgodność lub niezgodność elementów systemu z normą ISO 9001. Jego celem jest doskonalenie procesów i systemów oraz niwelowanie problemów, a nie pociągnięcie do odpowiedzialności winnych.

Norma ISO 9001 stawia standardy doskonalenie procesów. Jej główne wymagania to:

 • czynny udział kierownictwa w tworzeniu systemu zarządzania jakością,
 • wdrażanie systemu zarządzania zasobami ludzkimi i majątkowymi,
 • wprowadzenie podejścia systemowego w firmie
 • kontrola dokumentów i zapisów,
 • cykliczne pomiary i ich analiza,
 • podejmowanie rozstrzygnięć na podstawie obiektywnych informacji, 
 • i wiele innych.

Audyt ISO 9001 jako narzędzie do zarządzania jakością 

Audyt Systemu Zarządzania jakością to podstawowe narzędzie wykorzystywane w różnych przedsiębiorstwach w celu poprawy jakości polityki organizacji i doskonalenia metod zarządzania przez kierowników i menadżerów. Pełni wiele funkcji w tym; 

 • weryfikującą, co oznacza, że potwierdza, że ustanowiony system zarządzania jest zgodny z normami ISO oraz wytycznymi firmy,
 • wartościującą, co oznacza, że jest pewnym wyznacznikiem celu w organizacji,
 • informującą, co oznacza, że dostarcza informacje pracownikom, kierownictwu na temat funkcjonującego systemu w organizacji,
 • doskonalącą, co oznacza, że audyt wykazuje mocne oraz słabe obszary w zakresie zarządzania kadrami i środkami trwałymi.

Wyróżnia się kilka etapów audytu ISO 9001:

 • opracowanie harmonogramu audytu,
 • przygotowanie do audytu (ustalenie daty i przebiegu określonych procesów w audycie, zapoznanie się z dokumentacją systemową badanego obszaru),
 • przeprowadzenie audytu systemu/ procedury/ wyrobu,
 • opracowanie raportu z audytu,
 • realizacja działań poaudytowych przez czynności korygujące niezgodności z ISO.

Korzyści związane z audytem wewnętrznym ISO 9001:2015

Nie bez powodu wiele firm produkcyjnych, usługowych czy transportowych decyduje się na uzyskanie certyfikacji ISO 9001. Audyt wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością w ramach normy ISO przynosi wiele korzyści organizacji, określając elementy, które powinny być wyeliminowane i te, które powinny być doskonalone. Wśród korzyści audytu wyróżnia się:

 • identyfikacja i naprawa potencjalnych niezgodności, 
 • ocena efektywności systemu zarządzania jakością, 
 • wydajniejsza praca i doskonalenie procesów,
 • potwierdzenie jakości produktów lub usług,
 • wskazanie kierunków wymagających poprawy,
 • zapewnienie zgodności z wymaganiami normy ISO 9001:2015.

pracownik

Jak uzyskać certyfikat ISO 9001? Należy umówić wizytę niezależnego i obiektywnego audytora firmy zajmującej się akredytacją i audytami, która ma upoważnienie do wydawania takich certyfikatów. Audyt jest przeprowadzany na miejscu na podstawie wymagań wskazanych w normie. Warto przed audytem zapoznać się z treścią ISO 9001, aby skutecznie wykazać, że Twoja firma spełnia międzynarodowe standardy w zakresie zarządzania jakością.