Modernizacja domu – ocieplenie a kredyt

Kredyt termomodernizacyjny to kolejny przykład tego, że państwo przychodzi z pomocą swoim obywatelom. Zasady przyznawania kredytu regulowane są z mocy ustawą z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1121). Ustawa ta określa najnowszą formę pomocy państwa w procesie zmniejszania zużycia energii cieplnej w budynkach mieszkalnych. Podstawą uzyskania takiej pomocy jest zrealizowanie zaleceń audytu energetycznego o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. Najważniejszą zaletą kredytu jest spłata 25% pożyczki przez państwo.

Intencją Ustawy jest, aby spłata kredytu dodatkowo nie obciążała inwestora, a spłaty rat kredytowych miały pokrycie w kwocie oszczędności powstałych w wyniku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Najważniejsze zasady kredytu to: udzielenie owej premii na termomodernizację budynku, kredyt nie może przekraczać 80% kosztów inwestycji, termin spłaty kredytu to maksymalnie 10 lat. Miesięczne spłaty kredytu razem z odsetkami nie mogą być mniejsze od raty kapitałowej powiększonej o należne odsetki i nie mogą być wyższe niż równowartość 1/12 kwoty rocznych oszczędności kosztów energii, uzyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego; na wniosek inwestora bank kredytujący może ustalić wyższe raty spłaty kapitału.

Uzyskanie kredytu przebiega w następujących, charakterystycznych dla tego typu pożyczki, etapach:

wybór audytora energetycznego

wybór audytora energetycznego
wykonanie audytu
podpisanie umowy z bankiem
przyznanie premii termomodernizacyjnej

realizacja inwestycji
otrzymanie premii termomodernizacyjnej.

O preferencyjny kredyt termomodernizacyjny mogą ubiegać się właściciele i zarządcy jednostek budżetowych i zakładów budżetowych budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej, w tym budynków zbiorowego zamieszkania np. hotele, akademiki, internaty, bursy, domy dziecka, domy dla bezdomnych i wiele innych.

Kredyty preferencyjne udzielane są tylko przez niektóre banki, wśród nich są między innymi: PKO BP, BISE, Bank Ochrony Środowiska. Kredyt termomomodernizacyjny podobnie jak kredyt studencki jest jednym z najbardziej charakterystycznych kredytów preferencyjnych.